کرونا -محمد دیداری- سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سفیران افق فرهنگ

تحویل لباس های ایمن،ماسک، و شیلد جهت کادر درمان در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا