فرهنگ محیط زیست-سفیران افق فرهنگ -سفیران فرهنگ

محیط زیست و گردشگری

طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف