فرهنگ ترافیک و ایمنی-سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فرهنگ ترافیک و ایمنی

فرهنگ ترافیک و رانندگی را می توان درک مشترک و چگونگی رفتارهای رانندگان در تقابل با یکدیگر در یک کشور، معنا کرد. فرهنگ ترافیک و رانندگی به طور کلی، با کیفیت آموزش رانندگان و چگونگی مواجهه و قانون گذاری مسئولان این امر ارتباط دارد. اطلاعاتی که برای رانندگان ارسال می شود و همچنین طراحی سیستم