تهیه و توزیع بسته های فرهنگی توسط کانون سفیران افق فرهنگ

تهیه و توزیع  ۱۵۰۰ بسته ی فرهنگی شامل کتاب نقاشی ، داستان و مداد رنگی به کودکان  و دانش اموزان