سال1400 مبارکباد

سفیران افق فرهنگ سال نو و عید باستانی نوروز را تبریک عرض می کند

کانون سفیران افق فرهنگ حلول سال نو و نوروز باستانی را به جمیع فرهنگ دوستان و همکاران شریف در سازمان