ترویج کار داوطلبانه

کار داوطلبانه: مجموعه اقداماتی است که فرد یا افراد بدون اجبار و انتظارات مالی انجام می­دهند. هدف افراد از انجام