فرهنگ ترافیک و ایمنی-سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فرهنگ ترافیک و ایمنی

فرهنگ ترافیک و رانندگی را می توان درک مشترک و چگونگی رفتارهای رانندگان در تقابل با یکدیگر در یک کشور،