فرهنگ مهربانی

مجموعه داستانی #سایه_روشن مهربان‌تر باشیم خدایی که پاداش اعمال نیک ما را خواهد داد…