آموزش و محتوا

شکل یک تصویر
فرهنگ محیط زیست-سفیران افق فرهنگ -سفیران فرهنگ

محیط زیست و گردشگری

طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود میآید. محیط زیست محل زندگی و تأمین کننده اصلیترین نیازهای انسان است و پدیدهای میباشد که هر روز بر اهمیت آن

فرهنگ ترافیک و ایمنی-سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فرهنگ ترافیک و ایمنی

فرهنگ ترافیک و رانندگی را می توان درک مشترک و چگونگی رفتارهای رانندگان در تقابل با یکدیگر در یک کشور، معنا کرد. فرهنگ ترافیک و رانندگی به طور کلی، با کیفیت آموزش رانندگان و چگونگی مواجهه و قانون گذاری مسئولان این امر ارتباط دارد. اطلاعاتی که برای رانندگان ارسال می شود و همچنین طراحی سیستم

آ#داب و معاشرت#سفیران افق فرهنگ #سفیران فرهنگ

آداب و معاشرت

دانستن آداب معاشرت در زندگی چه اهمیتی دارد و به ما چه کمکی می‌کند؟ آداب معاشرت در واقع نوعی قوانین رفتاری هستند که کمک می‌کنند در برخورد با دیگران محترمانه‌تر رفتار کنیم و احتمال موفقیت ما را در برقراری و حفظ ارتباطات اجتماعی بالا می‌برند. جالب است بدانید آداب معاشرت قوانین ثابتی نیستند و می‌توانند