گروه کارافرینی

شکل یک تصویر

مهندس قریشی نژاد

مهندسی مکانیک و متالوژی

مدیر عامل کارخانه پتک شیراز

کارافرین نمونه صنعتی

مشاهده بیشتر …