پوریا محمدپور

شکل یک تصویر

فعال حقوق شهروندی

مشاور حقوقی

کسب مقام برتر در مسابقات والیبال کشوری و استانی