محیط زیست و گردشگری

شکل یک تصویر
محیط زیست و گردشگری

طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است
به وجود میآید. محیط زیست محل زندگی و تأمین کننده اصلیترین نیازهای انسان است و پدیدهای میباشد که هر روز بر اهمیت آن افزوده میگردد اما متأسفانه انسان در دوران سلطه –
اش بر این کره خاکی به استفاده بیرویه و بدون برنامهریزی از منابع طبیعی، ایجاد آلودگیهای خطرناک در خاک، آب و هوا و از بین بردن توان زیست آن، پرداخته است.

فرهنگ عامل اصلی و به معنای موتور توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است . بهبود محیط زیست زمانی حاصل خواهدشد که محیط طبیعی و فرهنگی انسان با هم مرتبط
باشند. لازمه تحقق چنین هدفی، وجود اخلاق زیست محیطی در تمامی اقشار یک جامعه دریک کشور میباشد. اخلاق زیست محیطی رفتار ایده آل بشر نسبت به محیط زندگی خود اعم

از محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *