محمد شهبازی

شکل یک تصویر

مدیر عامل شرکت الکترونیک برتر

فعال در حوزه کارافرین

دبیر انجمن علمی دانشکده باهنر شیراز