فرهنگ ترافیک و ایمنی

شکل یک تصویر
فرهنگ ترافیک و ایمنی

فرهنگ ترافیک و رانندگی را می توان درک مشترک و چگونگی رفتارهای رانندگان در تقابل با یکدیگر در یک کشور، معنا کرد. فرهنگ ترافیک و رانندگی به طور کلی، با کیفیت آموزش رانندگان و چگونگی مواجهه و قانون گذاری مسئولان این امر ارتباط دارد. اطلاعاتی که برای رانندگان ارسال می شود و همچنین طراحی سیستم جاده ای با توجه به ایمنی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرهنگ ایمنی ترافیک مربوط به جنبه های فرهنگ ترافیکی مرتبط با تصادفات است. فرهنگ ترافیک و رانندگی ایمن همچنین به معنای رفتارهایی است که رانندگان برای جلوگیری از تصادفات انجام می دهند. کلیه الگوهای رفتاری اجتماعی، باورها و ارزیابی ها، حاصل کار و اندیشه انسان با توجه به ایمنی ترافیک و بروز تصادفات مربوط به وسایل نقلیه موتوری، از طریق فرآیندهای یادگیری فردی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.